Mediace-jesenik.cz

+420602608385
+420602608312 


Mediace není meditace, ale výsledek může být stejný,

SPOKOJENOST VŠECH.


Co je to mediace?

Mediace je postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými (strany konfliktu) tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení uzavřením mediační dohody. Podstatou mediace je hledání řešení konfliktu, nikoliv viníka.

S čím Vám můžeme pomoci?

Mediací je možno řešit konflikty z různých oblastí života, níže některé uvádíme:

V pracovněprávních vztazích

Mediací lze řešit konflikty mezi zaměstnanci firmy, mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, spory v managementu a další.

V obchodních vztazích

Ve sporech mezi společnostmi (dodavatelsko-odběratelské vztahy), mezi spolumajiteli firem, vedením, apod.

V rodinných vztazích

Při řešení konfliktů, které vznikají v rámci rodinného soužití jako například spory o dědictví, vypořádání společného jmění manželů, výchovu dětí, konflikty vzniklé odloučením partnerů a jiné.

V sousedských vztazích

Sousedské spory týkající se například hranic pozemků, rušení hlukem, kouřem, zápachem, včelami, přesahujícími větvemi, apod.

Ve vztazích se spotřebiteli

Mediací lze řešit konflikty mezi podnikatelem a spotřebitelem vzniklé např. z kupní smlouvy, smlouvy o dílo (reklamace zboží, služeb).

V komunitních vztazích

Jedná se o vztahy mezi občanem a městem, mezi rodičem a školou apod.

Mediátoři:
Mgr. Šárka Gondeková, advokátka a zapsaná mediátorka
IČO: 18954715, ev. č. ČAK: 17931
sídlo: Dukelská 1236/25, 790 01 Jeseník
  • absolventka akreditovaného vzdělávacího programu Kurz mediace a mediačních technik (číslo akreditace MPSV ČR /A2020/1104-SP/PC/VP)
  • absolventka zkoušky na zapsaného mediátora (poř. číslo v seznamu MSČR M00322-OS0)

Ing. Radovan Gondek, mediátor
IČO: 47841800
sídlo: Dukelská 1236/25, 790 01 Jeseník
  • absolvent akreditovaného vzdělávacího programu Kurz mediace a mediačních technik (číslo akreditace MPSV ČR /A2020/1104-SP/PC/VP)Výhody mediace

Mediace má proti soudnímu řízení řadu nesporných výhod, v krátkosti alespoň ty nejdůležitější:

Dobrovolnost

Mediace je dobrovolný proces. Strany konfliktu do mediace vstupují dobrovolně a mají právo mediaci kdykoliv ukončit a domáhat se jeho řešení podáním žaloby k soudu. Mediaci lze využít i v průběhu řízení před soudem. Mediační dohoda pak může sloužit jako podklad pro uzavření soudního smíru.

Rychlost

Od zahájení mediace do okamžiku nalezení řešení zpravidla uplyne tři až osm hodin, přičemž obvykle jedno mediační setkání trvá kolem dvou hodin, mediační setkání na sebe mohou navazovat v krátkých časových intervalech. Tedy např. do čtrnácti dnů mohou strany konfliktu nalézt řešení a uzavřít mediační dohodu, která bude respektovat jejich zájmy a potřeby. Soudní spor zcela jistě do 14 dnů od jeho zahájení vyřešen nebude a už vůbec ne ke spokojenosti obou stran.

Finanční úspora

Mediace je oproti soudnímu řešení cestou levnější (viz. Rychlost a Ceník). Náklady na ni nesou strany konfliktu rovným dílem. Mediační dohodu lze nechat schválit soudem (viz. ust.§ 67 odst. 2, o.s.ř.), pakliže to povaha věci připouští. Schválení mediační dohody soudem nelze využít v rodinných záležitostech-např. při úpravě poměrů k nezl. dětem, uzavřená mediační dohoda však může sloužit jako podklad pro rozhodnutí soudu rozhodujícího v této věci. Soud mediační dohodu schválí do 30 dnů od podání návrhu na její schválení, soudní poplatek za schválení mediační dohody činí 500,-Kč. Schválená mediační dohoda má účinky pravomocného rozsudku, na jejím základě je možno nařídit exekuci, pakliže není plněna.

Spokojenost

Mediační dohoda uzavřená v rámci mediace respektuje zájmy a potřeby obou (všech) stran konfliktu, tedy z mediace mohou, na rozdíl od soudního řešení konfliktu, odejít spokojeny obě (všechny) strany konfliktu.

Soukromí stran

Mediační proces je na rozdíl od soudního procesu procesem soukromým, přítomnost veřejnosti není v procesu mediace možná.

Rozmanitost forem řešení

Při soudním řešení konfliktu soud žalobě vyhoví, nebo ji zamítne, není v moci soudu, aby hledal alternativní možnosti řešení konfliktu. Mediace toto umožňuje. Mediaci lze označit jako proces, který poskytuje prostor pro hledání spravedlnosti, tak jak ji vnímají strany konfliktu.


Mediační centrum Jeseník

pro všechny, kdo chtějí řešit své záležitosti prostřednictvím mediátora

Kancelář: Dukelská 1236/25, Jeseník (EMKO), 3 patro,

tel: 602608385, 602608312


Ceník

Ceník platný od 19.07.2023 za každou započatou hodinu.

První setkání s mediátorem
Mediace ve věci úpravy péče, výživy a styku s nezletilými dětmi
400 Kč 

1000 Kč 
Mediace v obchodních sporech
1500 Kč 


Mediace v ostatních oblastech

Každá strana hradí polovinu výše uvedené částky.
1200 Kč 

Informace pro spotřebitele – mediátor:

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00, Praha 1, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 

Informace pro spotřebitele – zapsaná mediátorka:

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.